top of page

Nemčina 4. časť

Naposledy sme prebrali prídavné mená a ich skloňovanie a dnes si pridáme stupňovanie prídavných mien - pravidelné a nepravidelné a tiež novú slovnú zásobu z oblasti nakupovania. Teraz tu máme Nemčina 4. časť.


nemčina nemecký jazyk kurz nemčiny opatrovanie Nemecko Euprogres

Prídavné mená nesú pomenovanie „adjektíva“. Prídavné mená sú slovným druhom, vďaka ktorým pripisujeme danej osobe alebo danému predmetu istú vlastnosť. Prídavné mená teda vyjadrujú vlastnosti.

Slovosled prídavných mien závisí od ich použitia. Tieto môžeme použiť v rôznych formách a to nasledovne:

1, vo forme prívlastku - kedy sa prídavné meno vsúva medzi člen a podstatné meno.

das neue Auto, die kluge Frau, der schnelle Hund

(nové auto) (múdra žena) (rýchly pes)


2, vo forme samostatného vetného člena - sa používa prídavné meno ako samostatný vetný člen. Takto použité prídavné meno sa používa vždy v neurčitku. Nedá sa teda skloňovať, ale dá sa stupňovať. Prídavné meno sa v tomto prípade používa vždy za slovesom.

Das Auto ist neu. Die Frau ist klug. Der Hund ist schnell.

(auto je nové) (žena je múdra) (pes je rýchly)Stupňovanie prídavných mien

Pravidelné stupňovanie tvoríme nasledovne:


1. stupeň prídavného mena – základný tvar (toll)

2. stupeň prídavného mena – vytvoríme ho pridaním koncovky - „er“ (toller)

3. stupeň prídavného mena - vytvoríme ho pridaním predložky „am“ a koncovky –„sten“ (am tollsten)nemčina nemecký jazyk kurz nemčiny opatrovanie Nemecko Euprogres

Nepravidelné stupňovanie prídavných mien

Aj v prípade nepravidelného stupňovania sa toto tvorí rovnako ako pri pravidelnom stupňovaní. Jediný rozdiel je v tom, že pri tomto stupňovaní sa mení koreň prídavného mena:


nemčina nemecký jazyk kurz nemčiny opatrovanie Nemecko Euprogres


Porovnávanie pomocou „als“ a „wie“.

Prídavné mená používame aj pri porovnávaní. Keď porovnávame rôzne veľkosti. Na porovnávanie používame dve predložky a to sú „als“ a „wie“. Obe predložky v slovenčine prekladáme ako „ako“.

1) Rovnosť vyjadrujeme pomocou predložky „wie“ a frázou „so...... wie“ (tak.....ako). Prídavné meno vždy stojí v prvom stupni.


Petra ist so groβ wie Eva. Petra je tak veľká, vysoká ako Eva. (rovnaká miera)


2) Nerovnosť vyjadrujeme pomocou predložky „als“. Prídavné meno stojí vždy v druhom stupni prídavného mena.

Klaus ist gröβer als Eva. Klaus je väčší, vyšší ako Eva. (rozličná miera)


3) „von“

Er ist der gröβte von allen. On je najvyšší zo všetkých.

Er ist am gröβten.- v prísudkovom postavení, ako tretí stupeň prísloviek


Nakupovanie


Najčastejšie používané frázy pri nakupovaní


Nižšie nájdete súhrn fráz, ktoré s minimálnymi obmenami istotne začujete zo strany predavača i zákazníka, a ktoré Vám pomôžu sa lepšie v obchode dorozumieť:


Predavač:

Wie kann ich Ihnen helfen? Ako Vám môžem pomôcť?

Werden Sie schon bedient? Boli ste už obslúžení?

Haben Sie noch einen Wunsch? Máte ešte nejaké prianie?

Wie viel/ viele möchten Sie? Koľko by ste chceli?

Das ist im Angebot. Je to v ponuke.

Kaufen Sie zwei zum Preis von einem. Kúpte dva kusy za cenu jedného.

Bezahlen Sie bitte an der Kasse. Prosím, zaplaťte pri pokladni.

Möchten Sie das ausprobieren? Chcete si to vyskúšať?

Die Umkleidekabine ist dort drüben. Prezliekacie kabínky sú tamto.

Wäre auch eine andere Farbe okay? Bola by iná farba v poriadku?

Ich bringe das für Sie an der Kasse. Donesiem Vám to k pokladni.

Das kostet zusammen 50 €. Stojí to spolu 50 €.

Hier ist Ihr Wechselgeld. Tu je Váš výdavok.


Zákazník

Ich brauche ... Potrebujem ....

Wie teuer ist das? Aké drahé to je?

Wie viel kostet es? Koľko to stojí?

Haben Sie Souvenirs? Máte suveníry?

Wo kann ich Postkarten kaufen? Kde môžem kúpiť pohľadnice?

Wo finde ich Zeitungen? Kde nájdem noviny?

Das passt mir (nicht). To mi (ne)sedí.

Das gefällt mir (nicht). To sa mi (ne)páči.

Ich trage Größe .... Nosím veľkosť ....

Das ist klein / groß. To je malé/ veľké.

Das ist weit / eng. To je široké/ úzke.

Das ist sehr teuer. To je veľmi drahé.

Kann ich das anprobieren? Môžem si to vyskúšať?

Wo kann ich das anprobieren? Kde si to môžem vyskúšať?

Ich kann mich nicht entscheiden. Nemôžem sa rozhodnúť.

Wo ist die Kasse? Kde je pokladňa?

Kann ich bitte eine Tüte bekommen? Môžem prosím dostať plastovú tašku?

Nehmen Sie Kreditkarten? Beriete platobné karty?

Ich habe kein Kleingeld. Nemám žiadne drobné.


Predošlé lekcie si môžete prečítať TU
1,876 views

Comentários


bottom of page